Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Nariadenie mesta o odpadoch

VZN O ODPADOCH V MESTE VYSOKÉ TATRY

 


 

Nariadenie

Mesta Vysoké Tatry č.4/2009 z 7.apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie č. 2/2008 z 10.júla 2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území Mesta Vysoké Tatry
 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
 

Čl. 1

Nariadenie č.2/2008 sa mení takto:

 1. V Čl.3 ods.1 sa slová „Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry“ (ďalej len „VPS“) nahrádzajú slovami „ VPS Vysoké Tatry, s.r.o“ (ďalej len „ VPS“)
 2. V Čl.8 ods.3 sa slová „5 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165, 96 €“
 3. V Čl.8 ods.4 sa slová „ 200 000,-Sk“ nahrádzajú slovami „ 6 638,78€“

 

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.


                                                                                                      Ing. Ján Mokoš
                                                                                                            primátor


 

 


 

Mesta Vysoké Tatry č. 2/2008 z 10.júla 2008
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území Mesta Vysoké Tatry


Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

 

 1. Toto nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a právnických osôb pri nakladaní s odpadmi na území Mesta Vysoké Tatry (ďalej len "mesto"). Upravuje tiež podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.
 2. Pôvodcovia odpadov zodpovedajú za nakladanie s odpadom a sú povinní vznik odpadov čo najviac obmedzovať.

 

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

 1. Odpadom je hnuteľná vec, uvedená v zákone 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 2. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 3. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
 4. Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzenie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom.
 5. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov, zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátene starostlivosti o miesto zneškodňovania.
 6. Zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.
 7. Zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy.
 8. Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi.
 9. Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 10. Skladovanie odpadov je zhromažďovanie odpadov pred niektorou z činností zhodnocovania odpadov alebo zneškodňovania odpadov. Za skladovanie odpadov sa nepovažuje ich zhromažďovanie pred zberom odpadov na mieste ich vzniku.
 11. Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť, alebo viac nebezpečných vlastností.
 12. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, alebo na parkovanie, alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta, alebo v správe mesta a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
 13. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných stavebných úprav a udržiavacích prác, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu.
 14. Objemný odpad je komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ktoré sa nedajú likvidovať štandardnými nádobami, pre ich veľký rozmer, objemnosť a hmotnosť.
 15. Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálneho odpadu.
 16. Stanovište zbernej nádoby, alebo kontajneru je miesto vyhradené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám.
 17. Elektroodpad sú zariadenia, ktoré sú odpadom podľa čl. 2 ods. 1 vrátane všetkých komponentov, konštrukčných dielcov a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.
 18. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím zložením a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácnosti fyzických osôb.
 19. Spätný odber je odobratie elektrozariadenia z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávané elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
 20. Oddelený zber je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 3 osobitnú kategóriu elektrozariadení na účely oddeleného zberu tvoria svetelné zdroje s obsahom ortuti.
 21. Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so
  samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie (§ 43 b/, ods. 3 stavebného zákona).
 22. Bytový dom je budova určená na bývanie, pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§ 43, ods. 2 stavebného zákona).

 

Čl. 3
Systém nakladania s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, nebezpečnými odpadmi a elektroodpadmi

 

 1. Mesto má na svojom území zavedený systém zberu a prepravy jednotlivých zložiek odpadov prostredníctvom organizácie Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry (ďalej len „VPS“).
 2. V meste je zavedený kontajnerovo intervalový zber odpadov. Na území mesta sa používajú tieto typy zberných nádob a zberných vriec označené logom VPS:

  a) zberné vrecia na komunálny odpad (len pre právnické a fyzické osoby podnikateľov),
  b) 110, 120 a 240 litrové KUKA-nádoby,
  c) 1100 litrové maloobjemové kontajnery,
  d) 4000 - 7000 litrové veľkoobjemové kontajnery.

 3. V meste je zavedený zber separovaného odpadu pre papier, sklo, plasty, kovy a bioodpad, ďalej nebezpečný odpad a elektroodpad. Pre separovaný odpad sa používajú RECY-vrecia, 110 a 240 l KUKA-nádoby, a 1100 l maloobjemové kontajnery , ktoré sú farebne rozlíšené a zberné nádoby označené nápisom a logom VPS:

  a) PAPIER s modrým označením,
  b) SKLO so zeleným označením,
  c) PLASTY so žltým označením,
  d) KOVY s čiernym označením (na kovy sa RECY-vrecia nepoužívajú),
  e) BIOODPAD A ODPADOVÉ JEDLÉ OLEJE s hnedým označením.

 4. Zber komunálneho odpadu z vysokohorských chát a horských hotelov je zabezpečený prostredníctvom maloobjemových a veľkoobjemových kontajnerov umiestnených na určených stanovištiach.
 5. Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu je zabezpečený na hospodárskych dvoroch VPS na Štrbskom Plese, v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici.
 6. Zberné vrecia na komunálny odpad a RECY-vrecia poskytujú VPS na hospodárskych dvoroch VPS na Štrbskom Plese, v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici. RECY-vrecia zabezpečujú VPS na vlastné náklady.
 7. Poplatok za zber odpadu určuje nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Čl. 4
Nakladanie s jednotlivými zložkami komunálnych a drobných stavebných odpadov

 

 1. Vývoz komunálneho odpadu je 1 x týždenne (príloha č. 1). O umiestnení zberných nádob na komunálny odpad rozhoduje mesto v spolupráci s VPS. Do zberných nádob a zberných vriec je povolené dávať iba komunálny odpad, nie stavebné a podobné odpady (drevo, kamene, zemina). V prípade, že užívateľ zistí, že zberná nádoba, ktorá mu bola zverená, je vážne poškodená, odcudzená alebo premiestnená, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne mestu. Producenti odpadu si zabezpečujú zberné nádoby a zberné vrecia na základe zmluvného vzťahu s VPS.
 2. Vývoz separovaného odpadu je 1 x týždenne, okrem skla, ktoré sa vyváža 1 x za 2 týždne (príloha č. 1), kovy podľa potreby. Do zberných nádob a RECY-vriec na jednotlivý separovaný odpad je povolené dávať len odpad, ktorý je na to určený. Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia si zber separovaného odpadu, ktorý nepochádza zo zložiek komunálneho odpadu zabezpečujú na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo zabezpečujú odvoz vlastnými prostriedkami do organizácie oprávnenej na výkup druhotných surovín, pričom sú povinný takéto odovzdanie druhotných surovín dokladovať potvrdením výkupne a potvrdenie predložiť VPS.
 3. Držitelia drobného stavebného odpadu (príloha č. 2) sú povinní, odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom na miestach na to určených tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. Ďalej sú povinní odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (druhy stavebného odpadu podľa katalógu odpadov : kovy, drevo, sklo, plasty...) a tieto účelne zhodnotiť. Drobný stavebný odpad sa zakazuje vhadzovať do zberných nádob a zberných vriec určených pre iných účastníkov na zber komunálneho odpadu (nádoby pre bytové domy na verejne dostupných miestach) a do veľkoobjemových kontajnerov iných majiteľov. Obyvateľ - užívateľ pristaveného maloobjemového alebo veľkoobjemového kontajnera je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k jeho preplneniu a tým znečisteniu okolia odpadmi. V prípade potreby požiada o opakované pristavenie maloobjemového alebo veľkoobjemového kontajnera. Pred predpokladanou tvorbou drobného stavebného odpadu požiada obyvateľ mesto o pristavenie maloobjemového alebo veľkoobjemového kontajnera vždy vopred pred plánovaným vytvorením odpadov. Pri požiadavke uvedie, aké množstvo odpadov sa pravdepodobne vytvorí a aké bude zloženie týchto odpadov.
 4. Zhromažďovanie, zber a preprava veľkobjemového odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne a to na jar a na jeseň prostredníctvom 4000 l a 7000 l veľkoobjemových kontajnerov. Informácie o stanovištiach rozmiestnených kontajneroch sa zverejňujú prostredníctvom úradných tabúľ mesta a mestských novín. Právnické a fyzické osoby podnikatelia si odber a zneškodňovanie veľkoobjemového odpadu zabezpečujú na vlastné náklady na základe objednávky u príslušnej oprávnenej organizácie tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných priestranstiev a okolia.
 5. Vývoz a zneškodňovanie bioodpadu (príloha č. 2) z údržby a starostlivosti o verejnú zeleň zabezpečuje mesto prostredníctvom oprávnenej organizácie pristavením veľkoobjemových kontajnerov alebo naložením priamo na vozidlo, podľa skutočnej potreby počas celého roka. Oprávnená organizácia je povinná zabezpečiť druhotné využitie týchto bioodpadov. Právnické a fyzické osoby podnikatelia pri zneškodňovaní bioodpadu postupujú v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 v znení neskorších predpisov. Odpady z cintorínov sa zhromažďujú do maloobjemových alebo veľkoobjemových kontajnerov. Do týchto kontajnerov môžu obyvatelia a správca cintorína zhromažďovať odpady z údržby cintorína. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorínov. Zabezpečenie kontajnerov, ich vyprázdňovanie a zneškodnenie zhromaždených odpadov zabezpečuje počas celého roka oprávnená organizácia.
 6. Obyvateľom sa likviduje nebezpečný odpad (príloha č. 2) a elektroodpad (príloha č. 3) bezodplatne. Nebezpečný odpad je zakázané zmiešavať a ukladať spolu s komunálnym odpadom. Právnické a fyzické osoby podnikatelia si odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zabezpečujú na vlastné náklady v súlade s uzatvorenou zmluvou s príslušnou oprávnenou organizáciou.
 7. Obyvatelia môžu opotrebované pneumatiky bezplatne odovzdávať na hospodárských dvoroch VPS v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci a Štrbskom Plese. Právnické a fyzické osoby podnikatelia nakladajú s opotrebovanými pneumatikami a odpadom z pneumatík v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Odber týchto pneumatík si zabezpečujú na vlastné náklady.
 8. Držitelia starých motorových vozidiel (autovraky), ktoré sú odpadom a sú povinní bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla, ktoré je odpadom, oprávnenej osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo oprávnenému spracovateľovi starých vozidiel. Ak držiteľ starého vozidla vyradí staré vozidlo, ním používané na osobné účely, z evidencie vozidiel, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, a to do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel. Taktiež je povinný umiestniť a uchovávať staré vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad mesta, alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny a aby sa zabránilo odcudzeniu starého vozidla alebo jeho časti. Ak si držiteľ starého vozidla nesplní túto povinnosť urobí tak správca cesty, (na ceste alebo verejnom priestranstve) a to odovzdávaním starého vozidla na určené parkovisko. Náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ starého vozidla. Ak si držiteľ starého vozidla po oznámení o uložení jeho starého vozidla na určené parkovisko toto vozidlo nevyzdvihne z určeného parkoviska do dvoch mesiacov, Obvodný úrad životného prostredia v Poprade začne konanie o tom, či vlastníctvo k starému vozidlu nadobudne štát. Odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je známy a je na pozemku odstavené viac než 30 dní zabezpečí správca cesty (na ceste alebo inom verejnom priestranstve) so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti. V prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka. Náklady spojené s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska, môže však požiadať o následnú úhradu z Recyklačného fondu, alebo od držiteľa starého vozidla, ak sa ho dodatočne podarilo zistiť. Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie si odber a zneškodňovanie starých vozidiel zabezpečujú na svoje vlastné náklady u oprávnenej organizácie, prípadne osoby.

 

 

Čl. 5
Pravidlá nakladania s odpadmi

 

 1. Iné nakladanie s odpadmi ( najmä premiestňovanie zberných nádob a zberných vriec z určených stanovíšť, ich používanie na iný účel, poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob a zberných vriec) je prísne zakázané.
 2. Mesto sa pri nakladaní s odpadmi riadi programom odpadového hospodárstva.
 3. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
 4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to bezodkladne oznámiť Obvodnému úradu životného prostredia v Poprade a mestu.
 5. Za dodržiavanie systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi z kultúrno-spoločenských akcií, sú zodpovední vlastníci pozemkov a objektov, v ktorých alebo na ktorých sa tieto činnosti a aktivity realizujú. Vlastník pozemku alebo objektu môže túto zodpovednosť preniesť na iný subjekt napr. organizátora podujatia. Tento sa stáva zodpovedným za vzniknutý odpad a za dodržiavanie sytému nakladania s odpadmi.

 

 

Čl. 6
Povinnosti pri nakladaní s odpadmi

 

 1. Pôvodca odpadu je povinný:
  1. ukladať komunálny odpad a drobný stavebný odpad iba do určených zberných nádob a zberných vriec,
  2. používať mestom určené typy zberných nádob a zberných vriec,
  3. zapojiť sa do separovaného zberu jednotlivých zložiek odpadov, ktorých zber je na území mesta realizovaný. Vyseparované zložky odpadov ukladať do príslušných zberných nádob a zberných vriec,
  4. sprístupniť nádobu a zberné vrecia v určených dňoch zberu komunálneho odpadu,
   zberné vrecia na komunálny odpad a RECY- vrecia vyložia ich užívatelia výlučne v deň zvozu daného odpadu, k zbernej nádobe na komunálny odpad alebo k vstupnej bráne svojho RD,
  5. dbať na to, aby nedochádzalo k preplňovaniu nádob a zberných vriec; ak takáto situácia nastane, je povinný prehodnotiť počet zberných nádob a zberných vriec, resp. cyklus vývozu a nahlási to na VPS v Starom Smokovci,
  6. s poskytnutou zbernou nádobou a so zberným vrecom zaobchádzať šetrne tak, aby bola zabezpečená maximálna životnosť zberných nádob a zberných vriec v zmysle uzatvorenej dohody,
  7. sprístupniť a zabezpečiť zjazdnosť príjazdovej komunikácie k zberným nádobám a zberným vreciam pre vozidlá zabezpečujúcich zvoz odpadov,
  8. odpratať v zimnom období sneh z okolia poskytnutej zbernej nádoby a zberných vriec, prípadne odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli brániť zvozovému vozidlu pri vyprázdňovaní zbernej nádoby a zberných vriec,
  9. udržiavať čistotu okolo zberných nádob a zberných vriec. Znečistenie spôsobené vlastnou nedbanlivosťou okamžite odstrániť, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia,
  10. po vysypaní odpadu uzatvárať zberné nádoby,
  11. platiť poplatok za nakladanie s odpadmi v zmysle VZN mesta Vysoké Tatry o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
 2. Zberné nádoby môžu byť ponechané na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutnú na vyprázdnenie. Po vyprázdnení nádobu treba uložiť na pôvodné miesto.
 3. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov sú zodpovedné tieto subjekty; za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v rodinných domoch je zodpovedný jeho vlastník, prípadne zmluvný užívateľ daného rodinného domu. Za dodržiavanie systému nakladania s odpadmi v bytových domoch je zodpovedný vlastník alebo správca bytového domu v spolusúčinnosti s obyvateľmi bytového domu, ktorí sú v tomto bytovom dome prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt.
 4. Za správnu prepravu, zber, skladovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, sú zodpovedné VPS, ktoré sú povinné vyprázdňovať zberné nádoby a zberné vrecia podľa harmonogramu zvozu tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným a iným problémom, ku škode na majetku, alebo poškodeniu životného prostredia. VPS na svoje náklady zabezpečia opravy zberných nádob, u ktorých došlo preukázateľne k ich poškodeniu nesprávnou manipuláciou pri vyprázdňovaní. Kontrolu obsahu zberných nádob a zberných vriec môžu vykonávať len oprávnený zamestnanci mesta a VPS.

 

 

Čl. 7
Spoločné ustanovenia

 

 

 1. Je zakázané:
  1. ukladať odpad na iné miesta, ako je určené týmto nariadením,
  2. spaľovať odpady na území mesta, a to aj odpady uložené v zberných nádobách a zberných vreciach,
  3. zmiešavať nebezpečné odpady s obsahom škodlivín s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
  4. vypúšťať nebezpečné odpady do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
  5. premiestňovať zberné nádoby a zberné vrecia alebo využívať zberné nádoby a zberné vrecia na iné účely, než je stanovené v tomto nariadení,
  6. na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob meniť ich zoskupenie alebo inak ich premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané zamestnancami (so súhlasom mesta Vysoké Tatry) alebo na firmy, s ktorou má mesto Vysoké Tatry uzatvorenú zmluvu,
  7. ukladať opotrebované pneumatiky alebo odpad z pneumatík do zberných nádob a zberných vriec na ukladanie komunálneho odpadu,
  8. nechať staré vozidlo, vyradené z evidencie na verejnej ceste alebo na verejnom priestranstve,
  9. zneškodňovať na území mesta bioodpady zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, a to aj ich spaľovaním.
 2. Výnos poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie, ako aj na náklady spojené so zabezpečovaním pravidelnej a včasnej informovanosti verejnosti o systéme nakladania s odpadmi na území mesta.
 3. VPS zabezpečuje informovanie verejnosti o termínoch odberov jednotlivých vyseparovaných zložiek z komunálnych odpadov tak, aby sa do ich zberu mohli zapojiť všetci obyvatelia mesta.

Čl. 8
Priestupky a sankcie

 1. Mesto prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve v zmysle § 80 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 2. Priestupku sa dopustí ten kto :
  1. zneškodní odpad na území mesta,
  2. nakladá s odpadom v rozpore s týmto nariadením,
  3. uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené v tomto nariadení,
  4. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa tohto nariadenia,
  5. neposkytne mestom požadované údaje podľa tohto nariadenia.
 3. Za porušenie tohto nariadenia a podľa okolností priestupku možno fyzickým osobám uložiť podľa § 45, § 47 a § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pokutu do výšky 5 000,- Sk.
 4. V zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže primátor za porušenie tohto nariadenia uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000,- Sk.
 5. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa primátor mesta dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil, najneskôr však do troch rokov od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci mesta.
 2. Zrušuje sa nariadenie mesta Vysoké Tatry č. 5/2006 zo dňa 09.11.2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území Mesta Vysoké Tatry .
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1. augusta 2008.

                                                                                                        Ing. Ján Mokoš v.r.
                                                                                                               primátor

 


 

webygroup

5683755

Úvodná stránka