Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Odpadové hospodárstvo

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Spoločnosť VPS Vysoké Tatry  zabezpečuje zber , prepravu a nakladanie s komunálnym odpadom hlavne pre zvozovú  oblasť Vysoké Tatry, t.j. Mesto Vysoké Tatry a podtatranské obce. Spoločnosť je dobre vybavená modernou zvozovou technikou na TKO, separáty a biodpad.  Disponuje kontajnerovými vozmi s 2, 5,  7, 14, 20 a 30 m3 kontajnermi v počte  70 ks.


 
ODVOZ TKO V MESTE VYSOKÉ TATRY

Odvoz TKO sa realizuje z typizovaných nádob na likvidáciu TKO – 60, 110,120,240 a 1100 l . Nádoby si je možné zabezpečiť aj prostredníctvom spoločnosti VPS Vysoké Tatry.  Pre obyvateľov mesta a nepodnikajúce  fyzické osoby sa odvoz robí paušálne na základe daňového výmeru mesta Vysoké Tatry. Pre podnikateľské subjekty je odvoz realizovaný na základe zmluvného vzťahu  podnikateľa so spoločnosťou VPS Vysoké Tatry.

Do zbernej nádoby nepatrí stavebný odpad, kamene, masívny kov, nadrozmerný odpad, tekutý odpad.

Harmonogram odvozu TKO z jednotlivých mestských častí je nasledovný:


 
ODVOZ SEPARÁTOV V MESTE VYSOKÉ TATRY

Odvoz separátov sa realizuje z 56 verejných staničiek a kontajnerov umiestnených pri  podnikateľských subjektoch. Pri producentoch komunálneho odpadu sa separuje papier, sklo, plasty a kovy a VKM . V krátkej budúcnosti sa pre podnikateľské subjekty zavedie aj separovanie bioodpadu.
V prípade väčšieho množstva separátov ich doporučujeme doviesť do zberného dvora v Starom Smokovci
Papier – kontajner modrý -  voľne ložený papier zbavený kovových časti, plastov, ingustového papiera
Plasty – žltý kontajner – vítame hlavne PET fľaše stlačené, igelity, celofán.
Sklo – zelený kontajner – sklo zbavené kovových vrškov. Nepatrí tu porcelán, neumyté fľaše od horčice, kečupu.
Kovy – umyté kovové obaly z potravín a iný čistý kov z domácnosti
VKM –  viackombinovaný materiál ( obaly od mlieka a džúsov )


 
JARNÝ A JESENNÝ ODVOZ VOK

Na základe zmluvy s mestom Vysoké Tatry  sa 2x ročne pristavujú VOK v počte 2x 25 kusov do jednotlivých mestských častí nasledovne.

VOKy slúžia na likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácnosti. Termíny pristavenia  VOK a prípadné zmeny v lokalizácií budú zverejnené v aktualitách spoločnosti a prostredníctvom tatranského dvojtýždenníka a internetovej stránky mesta.


 
ZBERNÉ DVORY V MESTE VYSOKÉ TATRY

Zberný dvor je na adrese sídla spoločnosti, ktorý slúži občanom mesta k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, pri drobnom stavebnom odpade bezplatne do 1m3. Jedná sa o tieto odpady:

  • objemový odpad
  • drobný stavebný odpad
  • nebezpečný odpad
  • elektroodpad
  • separáty
  • pneumatiky

 
NEBEZPEČNÉ ODPADY V MESTE VYSOKÉ TATRY

Od  občanov – batérie, minerálne oleje, nádoby od farieb, handry od olejov, elektroodpad, žiarivky
Od podnikateľov – elektroodpad


 

SLUŽBY PRE OBECE ŽDIAR, STARÁ LESNÁ, ŚTRBA - ČASŤ ŠTRBSKÉ PLESO

V súčasnosti zmluvne zabezpečujeme tieto činnosti pre obec Ždiar, Starú Lesnú a Štrbu – časť  Štrbské Pleso.  Čiastočne robíme vývoz odpadu z kolónie vo Veľkej Lomnici.


 

webygroup

5683726

Úvodná stránka