Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

OPZU v meste Vysoké Tatry

ÚVOD

Zimná údržba miestnych komunikácií je zabezpečená zo stredísk Starý Smokovec a Tatranská Lomnica . Spoločnosť disponuje nákladným vozidlom TATRA so šípovým pluhom, cestnými sypačmi LIAZ s pluhmi, cestnou snehovou frézou,  traktormi s radlicami,  nakladačmi JCB, UNC, výkonnými malotraktormi s pluhmi a radlicami, chodníkovou frézou  a chodníkovými sypačmi.

OPERAČNÝ PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY
PRE MESTO VYSOKÉ TATRY


I. ÚVOD

          Tento operačný plán zimnej údržby / OPZÚ / upravuje riadenie a výkon zimnej údržby (ZÚ) miestnych komunikácií (MK), účelových komunikácií (ÚK) a chodníkov v zimnom období / 2011-2012 /,  ktorý je záväzný pre  cestné správne orgány a správcov verejných komunikácií a chodníkov. Správcovia MK a chodníkov  zabezpečujú v zimnom období úlohy zimnej údržby v súlade s Cestným zákonom  č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,  Vyhláškou č. 35/1984 Zb., ako i VZN Mesta Vysoké Tatry   O verejnom poriadku, ochrane a tvorbe životného prostredia na území Mesta Vysoké Tatry.
          ZÚ na  MK a chodníkoch sa vykonáva v rozsahu schváleného operačného plánu  MZ Vysoké Tatry spoločnosťou VPS Vysoké Tatry s.r.o. (VPS) na základe Zmluvy č.11/2008 o poskytovaní verejnoprospešných služieb. Výkony údržieb zahajujú VPS podľa potreby na základe vlastného pozorovania vývoja počasia a jeho prognózy.
       

II. RIADENIE ZIMNEJ ÚDRŽBY

          V bežných zimných podmienkach riadi výkon ZÚ  spoločnosť VPS Vysoké Tatry s.r.o. podľa schváleného OPZÚ. V mimoriadnych poveternostných podmienkach, keď nie je možné zabezpečiť zjazdnosť v poradí a časových limitoch  stanovených operačným plánom (OP), vyhlasuje riaditeľ spoločnosti 1. stupeň kalamitnej situácie a rieši situáciu operatívne podľa potreby. O vyhlásenom stupni informuje primátora mesta Vysoké Tatry. V prípade nezvládnutia situácie do 6. hod.  od vyhlásenia 1. stupňa vyhlasuje primátor mesta 2. stupeň kalamitnej situácie, pričom riadenie zimnej služby preberá mestský operačný štáb ZÚ. Mestský operačný štáb ZÚ informuje o situácií okresný operačný štáb ZÚ. Tretí stupeň, t.j. stav živelnej pohromy vyhlasuje prednosta obvodného úradu
          Mestský operačný štáb (MOŠ) zvoláva náčelník na základe nariadenie náčelníka okresného operačného štábu (OOŠ), alebo na požiadanie riaditeľa VPS  pre riešenie kalamitnej situácie. Pracovné zloženie MOŠ  ZÚ je nasledovné


 
č. titulmenopriezviskozamestnávateľbfunkciabydliskotelefon
1náčelníkIng.JánMokošMesto Vysoké TatryprimátorTatranské Zruby 4780419 0905654400
2zástupcaIng.PeterDanko CSc.VPS s.r.o. Vysoké Tatry riaditeľStará Lesná4422810 0910990900
3člen PavolRužbaskýVPS s.r.o. Vysoké TatryVedúci HS Tatr. LomnicaVeľká Lomnica4467971 4561220 0910990983
4člen JozefPolaštíkVPS s.r.o. Vysoké TatryVedúci HS St. SmokovecNová Lesná4422587 4423195 0910990985
5člen TiborNemčkoVPS s.r.o. Vysoké TatryVedúci HS Št. PlesoTatranská Štrba4492367 4484612 0903980250
6členIng.ZoltánBergerVPS s.r.o. Vysoké TatryZástupca riaditeľa VPSDolný Smokovec0910990989
7členPplk.PeterSiskaPolicajný zbor SmokovecRiaditeľ OOPZ SRSmokovec4422333 4422353 0905564590
8členIng.MiroslavKolodzejMsP Vysoké TatryveliteľŽakovce47804150 0903980200
9členIng.MáriaJablonskáMsÚ Vysoké TatryReferent pre dopravuPoprad47804200 0907502200

III. ROZDELENIE KOMUNIKÁCIÍ PODĽA DOLEŽITOSTI

          V zmysle smerníc na zimnú údržbu pozemných komunikácií budú tieto v oblasti Vysokých Tatier udržiavané v nasledovnom poradí dôležitosti:

 1. Hlavné MK a komunikácie k poliklinike a zdravotným zariadeniam
 2. Komunikácie k obchodným zariadeniam
 3. Komunikácie k hotelovým a ubytovacím zariadeniam
 4. Ostatné komunikácie


IV.     UDRŽIAVANOSŤ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOV  MK  A CHODNÍKOV

          Neudržiavané úseky chodníkov a ciest budú označené dopravnou značkou A 34 (iné nebezpečenstvo) s dodatkovou tabuľou : “cesta, resp. chodník vylúčený zo stálej zimnej údržby“ v čase od 15. novembra až do ukončenia ZÚ.
          Chodníky a MK v správe mesta zaradené do zimnej údržby sú graficky znázornené v mapových prílohách . Tieto komunikácie budú udržiavané pluhovaním.  Posypy sa budú aplikovať len v minimálnych množstvách v kritických úsekoch. Jedná sa hlavne o úseky ostrých zákrut  a ich nájazdové časti, nebezpečné stúpania, resp. miesta s náľadím.   Súčasťou ZÚ je aj starostlivosť o schody na chodníkoch, mestský mobiliér v správe mesta / lavice, koše, / a spojnicové chodníky Smokovec- Tatranské Matliare, Smokovce - Pod lesom, Tatranská Lomnica – EUROCAMP, Starý Smokovec – Vyšné Hágy, Tatranská Kotlina –Stará Kotlina, nepravidelne  podľa klimatických možností a až po vyčistení zastavaného územia v denných smenách.  Tieto chodníky budú označené horeuvedenou dopravnou značkou.  V centrálnom parku v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci sú udržiavané pravidelne pluhovaním hlavné prieťahy, nie všetky chodníčky, z toho dôvodu bude na vstupe do parkov osadené tiež výstražné značenie. Platí to aj pre schody a chodník pod Penzákom cez potok na sídlisko, chodník pod Jakubkovou lúkou, chodníky  za MsÚ okolo kaplnky, chodník medzi Obchodným domom a Žampom, chodník z Tatranskej Polianky k Tatranskému domovu. Pravidelne sa pluhujú ale neposypujú a údržba bude vykonaná až po hlavných ťahoch. V ochrannom pásme železničných priecestí je zákaz použitia posypových materiálov a chemických prostriedkov.
           Čistenie a ZÚ priľahlých mestských chodníkov, schodov a pozemkov v šírke 1,5 m zabezpečuje správca, resp vlastník susediacej nehnuteľnosti v zmysle Cestného zákona č. 135/ 1961 Zb. v znení noviel  a VZN 10/2004 O verejnom poriadku , ochrane životného prostredia na území mesta Vysoké Tatry.
Na základe súhlasu ObÚ ŽP v Poprade sa bude používať ekologická soľ pod názvom SOLMAG podľa vydaného rozhodnutia.
           Pre zimnú údržbu komunikácií v oblasti Vysokých Tatier sa použije inertný posypový materiál z lomu  Dubina  a Malužina (porfýr, melafýr) a zo štrkoviska Batizovce (granodiorit / frakcie do 16 mm.)
          ÚK sa budú udržiavať v intenzite požadovanej na objednávke odberateľa.  
           Mesto Vysoké Tatry prispieva na ZÚ ÚK pre obyvateľov v areáloch liečebných ústavov v Novom Smokovci, Horných Hágoch a v Tatranskej Polianke.

Inštitúcie telefonicky dostupné pre ZÚ


 
Správa a údržba  ciest Poprad, vedúci Štofančík
              dispečer
Tatr. Štrba, vedúci Mózer
               dispečer
Kežmarok, vedúci Precák
                dispečer
0915980449
7722400, 0915980450
0915 980 453
4484529, 0915980454
0915980 451
45220 81, 0915980 452
MsÚ Vysoké Tatry St. Smokovec 4780418
Polícia Starý Smokovec St. Smokovec 4422333
Mestská polícia Vysoké Tatry St. Smokovec 4780415, 4780442

 

Prevádzkové zabezpečenie ZÚ
          Pracovníci zabezpečujúci ZÚ budú mať k jej výkonu zabezpečené sociálne a odpočinkové priestory, služba musí byť prístupná telefónom s možnosťou nechať odkaz na záznamníku.
          Požiadavky na ZÚ je nutné smerovať na jednotlivé strediská na telefónne čísla :

Tatranská Lomnica               4467971,
Starý Smokovec                     4422704, 4422587


          Pohotovostná služba bude nepretržitá počas celej sezóny na HS Starý Smokovec pre celú oblasť, v klimaticky nepriaznivých obdobiach sa doplní aj v Tatranskej Lomnici. Službu konajúci dispečer je povinný rešpektovať len pokyny a príkazy riaditeľa spoločnosti a jeho zástupcu , nariadenia operačných štábov len s vedomím riaditeľa, pripomienky a požiadavky zainteresovaných orgánov ( polícia, MÚ ...) budú evidované v denných záznamoch o ZÚ a realizované v medziach schváleného operačného plánu ZÚ so zreteľom na konkrétne klimatické podmienky.


Materiálové a technické zabezpečenia

          Za včasné a dostatočné predzásobenie  ako i doplňovanie posypového materiálu, náhradných dielov a ostatných potrieb pre výkon ZÚ zodpovedá vedúci HS.

Zabezpečenie ZÚ

          Pracovníci organizácie VPS zaisťujú ZÚ s kapacitou pracovníkov podľa vypracovaného harmonogramu služieb ZÚ v 12 hodinových smenách. Tieto smeny sú v čase od 6:30 hod do 15:00 hod. v prípade potreby posiľňované ostatnými pracovníkmi prevádzok.
         Prestávky medzi pracovnými smenami sú určené harmonogramom ZÚ a nie sú kratšie ako 12 hodín, vo výnimočných situáciách sa táto prestávka môže skrátiť na 8 hodín, v krízovej situácií na 6 hodín a to len 2-krát do týždňa. V prípade kalamity 2. stupňa minimálnu prestávku stanovuje OOŠ ZÚ. V dňoch, keď pracovníci smien nebudú zasahovať v rámci ZÚ, bude im pridelená primeraná náhradná práca.
          Práca majstrov ZÚ sa bude vykonávať v týždňových cykloch. V pracovný deň s pohotovosťou 15:00 – 6:30 hod doma. Cez soboty, nedele, príp. sviatky budú zabezpečované celodennou pohotovosťou doma s povinnou fyzickou kontrolou na komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstvách prevádzok, 1-krát  denne v rozsahu 4 hodín.
          V prípade mimoriadnej situácie,  ktorá si vyžaduje rýchly zásah dispečera a operatívne konanie v ZÚ môže na dochádzku použiť  služobné vozidlo, pripadne ho garážovať v mieste bydliska.
          V prípade výrazne zhoršených poveternostných podmienok alebo kalamity sa pohotovosť doma mení na pohotovosť na pracovisku, o čom bude vykonaný záznam v knihe ZÚ.
          Pracovníci smien ZÚ, resp. noční vrátnici budú poučený o povinnostiach v prípade kalamitnej situácie telefonicky avizovať stav na HS príslušnému dispečerovi.

Kontroly pripravenosti a výkonu ZÚ
          Previerky pripravenosti organizácie na ZÚ komunikácií vykoná OŠ ZÚ po jednotlivých HS  pri svojom zasadaní v mesiaci november.
          V priebehu zimnej sezóny sa vykonajú priebežné kontroly na dodržanie  technologického výkonu, operatívnosti, hospodárnosti zimnej údržby, evidenciu výkonov, dodržiavanie predpisov OBPZ a kvality riadenia zimných služieb.

VI. POVINNOSTI PRACOVNÍKOV ZÚ

Povinnosti vedúceho strediska a dispečera ZÚ

Okrem základných povinností vedúcich riadiacich pracovníkov majú títo ešte tieto povinnosti:

 • Nasadzujú a v súčinnosti s dispečermi ostatných stredísk koordinujú výkony  a priebeh ZÚ podľa vzniknutej situácie a schváleného OP ZÚ. Dispečer podáva zo strediska priebežné hlásenie o plnení úloh, denne do 7:00 hod. Informuje o stave ZÚ riaditeľa spoločnosti.
 • Zodpovedajú za zjazdnosť MK prislúchajúcich pod správu HS a dohliadajú na plnenie úloh ZÚ
 • Zodpovedajú za hospodárnosť ZÚ a využitie pracovných kapacít.
 • V prípade vyhlásenia kalamitnej situácie sa po konzultáciách s nariadenými pracovníkmi riadia ich príkazmi a pokyny.
 • Priebežne zabezpečujú evidenciu o výkonoch zimnej údržby, o vykonaných opatreniach,  o prísune a spotrebe materiálu a podobne.
 • V priebehu služby neopúšťajú svoje pracovisko,  v prípade jeho opustenia zostávajú v spojení s pracovníkmi ZÚ , počas dennej prevádzkovej smeny telefonické odkazy prijíma  stanovený pracovník v denníku ZÚ.
 • Priebežne počas pracovnej smeny a  po každom príchode na stredisko ZÚ  prekontroluje telefonické odkazy na telefonickom záznamníku a vybavuje ich podľa možnosti a poradia naliehavosti.
 • Sledujú pravidelne predpoveď počasia v elektronických médiách.
 • Vedie knihu ZÚ a v nej vedie záznamy:
  • dátum, deň v týždni, smena / denná, nočná / meno dispečera, meno pracovníkov v   službe
  • počasie  o 7.00 hod, o 13. 00 a 17.00 hod-  teplota, oblačnosť, zrážky – cm, ujazdená vrstva snehu na vozovke, stav ujazdenej vrstvy
  • vydané pokyny pre zimnú službu, uvedie obhliadok MK a rozpisu zásahov  za smenu
  • hlásenia polície a MP, požiadavky MsÚ
  • mimoriadne udalosti – havárie, kalamitné úseky, poruchy na technike,
  • odkaz pre nasledujúcu smenu
 • Zoznam dopravnou políciou nahlásených dopravných nehôd s označením tých, kde je podozrenie na príčinu nehody zo zlej zjazdnosti ciest. V prípade potreby vedúci HS zabezpečuje spoluúčasť zástupcu spoločnosti VPS . Evidujú sa aj zásahy služby zimnej údržby pri vyprošťovaní vozidiel – drobné nehody.

Povinnosti pracovných čiat a osádok

Okrem základnej povinnosti pracovníka  zimnej údržby  majú títo ešte tieto povinnosti :

 • V čase od 15:00 do 6:30 hod.,  počas dní pracovného pokoja a počas voľna sa budú hlásiť na riadiacom stredisku v pravidelných, vopred dohodnutých časových intervaloch.
 • V čase od 6:30 do 15:00 hod  sa pracovníci budú riadiť  inštrukciami vedúceho ZÚ príslušného strediska, resp. dispečera. Nesmú svojvoľne opustiť pridelené pracovisko, údržbový okruh, resp. stanovište.
 • Dôsledne dodržujú predpisy, inštrukcie a technologické postupy pri vykonávaní ZÚ
 • Pluhovanie a dočisťovanie MK a ÚK so zreteľom na technológiu sa bude vykonávať podľa poradia dôležitosti prostredníctvom osádok stredísk ZÚ. Snehovú pokrývku treba odstraňovať pred zhutnením premávkou motorových vozidiel, t.j. do hrúbky cca 5cm .Pri výške mantinelu nad 70 cm  sa bude používať pri začisťovaní okrajov vozovky šípový pluh alebo snehová fréza.
 • Priebežne počas pracovnej smeny a po každom príchode  na stredisko ZÚ prekontroluje odkazy na telefonickom záznamníku a vybavuje ich podľa možnosti a súčasnej situácie na stredisku.


VII. HODNOTENIE KALAMITY

Stupne kalamitnej situácie

          Na bežný režim ZÚ komunikácií, ktorý spoločnosť zabezpečuje v zmysle schváleného OP ZÚ naväzujú tri stupne kalamitnej situácie. Tieto kalamitné stupne sú spojené s prechodom riadenia na vyššiu zložku MOŠ, OOŠ, resp. na okresný úrad a zapojením zmluvnej, resp. výpomocnej techniky. Pravidlá riadenia ZÚ pri jednotlivých kalamitných stupňoch sú rozvedené v kapitole II.

Kritické časy zabezpečenia zjazdnosti

          MK, chodníky, parkoviská a verejné priestranstvá zaradené do prvej naliehavosti ZÚ budú zjazdné do 3 hodín. MK a ÚK zaradené v poradí dôležitosti na 2. a 3. mieste budú zjazdné do 6 až 8 hodín, ostatné do 10 hodín.
          Uvedené kritické časy sa rozumejú od vzniku kalamitnej situácie ( prerušenie dopravy ) a potreby zásahu, do doby zjazdnosti komunikácie.

 

VIII. ŠKODY VZNIKNUTÉ Z TITULU ZÚ MK  A CHODNÍKOV  V SPRÁVE MESTA VYSOKÉ TATRY

       Škody vzniknuté z titulu ZÚ MK a chodníkov sa likvidujú len na základe zápisu a stanoviska policajného zboru. Za škody vzniknuté z titulu nekvalitnej údržby MK a chodníkov  je zodpovedná spoločnosť VPS.
        Pri celoplošnej poľadovici  a kalamitnej situácií mesto a VPS nezodpovedajú za vzniknutú škodu.
         V zmysle § 9a, odst.3 Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov: Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priechodoch pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a na chodníkoch, okrem prípadov, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť.
        V zmysle § 9a, odst.4 Zákona o pozemných komunikáciách č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov: Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou, alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.
       

IX..  ÚLOHY  ZO ZASADNUTIA OŠZÚ V MESTE VYSOKÉ TATRY

          Mimoriadne požiadavky zo strany Mesta Vysoké Tatry a správcu miestnych komunikácií VPS s.r.o Vysoké Tatry, na zabezpečenie zimnej údržby  budú prerokované pri zasadaniach Mestského operačného štábu a Okresného operačného štábu a v prípade opodstatnenosti budú zaradené  v dodatku k Operačnému plánu zimnej údržby  v meste Vysoké Tatry.


 

webygroup

5683729

Úvodná stránka