Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Prevádzkový poriadok autoparkovísk

 

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

 verejného parkoviska s organizovanou prevádzkou

a parkovacími automatmi.

                                

    

Platí pre parkoviská s organizovanou prevádzkou na území mesta Vysoké Tatry, ktoré sú v správe VPS Vysoké Tatry, s.r.o. Doba organizovanej prevádzky verejného parkoviska je denne od 6.00 hod. do 18.00. hod.  Parkovací lístok s aktuálnou Štátnou poznávacou značkou, ďalej v texte len „ŠPZ“, platí pre všetky parkoviská v správe VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

    Úhrada sa vykonáva prostredníctvom navzájom prepojených parkovacích automatov hotovostne, kartou, alebo mobilnou aplikáciou

         Na parkovisku môžu parkovať len motorové vozidlá, ktorých okamžité zaťaženie na nápravu nepresahuje 0,5 ton a sú v dobrom technickom stave. Parkovisko poskytuje služby v čase a za poplatky stanovené na dodatkovej tabuli, ktorá je súčasťou tohto prevádzkového poriadku. Užívatelia sú povinní dodržiavať ich pokyny.

 

Užívatelia parkoviska sú povinní:

 

 • Pri príchode zaplatiť parkovací poplatok (aj pri využití min. času parkovania) podľa stanovenej sadzby poplatku na parkovacom automate.
 • Zaparkovať vozidlo vo voľnom boxe prípadne podľa pokynov pracovníkov autoparkoviska.
 • Pre zaparkovanie využiť len jeden box (vo výnimočných prípadoch počet zaplatených boxov).
 • Po zaparkovaní uzavrieť okná a auto uzamknúť.
 • Pri prechádzaní používať iba spojovaciu komunikáciu medzi boxami s prihliadnutím na to, že po týchto komunikáciách sa premiestňujú súčasne autá i chodci prichádzajúci i odchádzajúci od svojich motorových vozidiel.
 • Zaistiť bezpečnosť spolucestujúcich, najmä detí, v priestore autoparkoviska.
 • Pokiaľ majú ročný parkovací lístok na voľné parkovanie, musí byť tento na viditeľnom mieste uložený zvnútra čelného skla auta.  

 

V priestoroch parkoviska nie je povolené:

 

 • Vykonávať akékoľvek opravy a údržbu auta, vrátane umývania.
 • Odkladať predmety a inak znečisťovať parkovacie plochy.
 • Fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom a horľavinami.
 • Zdržiavať sa v zaparkovaných vozidlách mimo nevyhnutne dlhý čas pre zaparkovanie a odchod z parkoviska.
 • Voľné pobiehanie psov a iných zvierat.
 • Ponechávať vo vozidlách nevládnych ľudí, deti a zvieratá.
 • Prespávať vo vozidlách.

 

Škody vzniknuté počas parkovania:

 

 • Vzájomným poškodením vozidiel hradí poisťovňa priamo majiteľom z titulu poistenia zákonnej zodpovednosti vozidiel. Všetky škody je nutné ohlásiť pracovníkovi parkoviska okamžite po zistení a to skôr ako vozidlo opustí box na parkovisku. Po opustení parkoviska je nárokovanie škody bezpredmetné.
 • V prípade poškodenia vozidla na parkovisku bez zistenia páchateľa škodu uhradí poškodenému prevádzkovateľ, ak je preukázateľné, že škoda vznikla v súvislosti s parkovacími aktivitami. K likvidácii škody musí byť doložený „záznam Obvodného odd. Policajného zboru“
 • VPS Vysoké Tatry, s.r.o. nezodpovedá za odcudzenie vozidla a škody spôsobené odcudzením predmetov položených voľne vo vozidle, pretože nie sú jeho príslušenstvom (odevy, lyže, sane, nezabudované rádiá, kamery, fotoaparáty, nákupy a pod.).
 • O vzniknutej škode musí byť na mieste spísaný „zápis o škode vzniknutej na parkoviskách VPS Vysoké Tatry s.r.o, v 4 exemplároch, z ktorých 1 prevezme majiteľ – vodič a k zápisu si odloží aj vypísaný parkovacílístok(doklado zaplatenízaparkovanie ), 1 exemplár je pre organizáciu VPSVysoké Tatry s.r.o. s doplnením výpovede pracovníka parkoviska (zabezpečuje pracovník parkoviska, alebo vedúci prevádzky) k posúdeniu a prevereniu nároku na úhradu,1 kópiu zápisu doručí majiteľ – vodič na Obvodné oddelenie Policajného zboru, 1.kópiu si ponechá pracovník parkoviska spisujúci predmetný zápis.
 • Všetky škody, ktoré vzniknú na autoparkoviskách mesta Vysoké Tatry počas ich dennej prevádzky musia byť nahlásené poškodeným na Obvodné oddelenie Policajného zboru Starý Smokovec

 

 

Osobitné ustanovenia:

 

 • Motorové vozidlá je povolené uvádzať do chodu len za bezprostredným účelom odjazdu z parkoviska. Vodiči sú povinní na požiadanie pracovníkov parkoviska a pracovníkov prevádzajúcich kontrolu predložiť doklad o zaplatení poplatku za parkovanie vozidla.
 • Nepojazdné vozidlá a vozidlá, ktoré nedodržia „Prevádzkový poriadok“ budú odtiahnuté odťahovou službou na náklad majiteľa. Opakované nedodržiavanie (porušovanie) „Prevádzkového poriadku“ môže mať za následok vylúčenie možnosti parkovania.
 • Na verejných parkoviskách v mimosezónnom období, čiže na parkoviskách s neorganizovanou prevádzkou sú vodiči povinní vo vlastnom záujme dodržiavať „Prevádzkový poriadok“.
 • Na každom autoparkovisku bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu s motorovými vozidlami vyhradené aspoň jedno parkovacie miesto a v prípade zvýšených požiadaviek budú ďalší na parkovisku umiestnení parkovacou službou. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa poskytuje parkovanie motorových vozidiel zdarma.

 

  Prevádzkový poriadok verejného parkoviska s organizovanou prevádzkou na vyhradenom priestore verejného priestranstva nadobúda platnosť od 1. Júla 2017.

 

    

         Prílohou  „Prevádzkového poriadku“ je  „Zoznam parkovísk v mestských častiach mesta

      Vysoké Tatry s.r.o.“  a sadzby poplatkov za dočasné parkovanie vozidiel na parkoviskách,  ktoré

     sú v správe VPS Vysoké Tatry s.r.o.

      

 

 

                                       V Starom Smokovci, dňa 1. júla 2017

 

 

 

                                                                                                   Ing. Ladislav Holík v.r.

                                                                                            riaditeľ VPS Vysoké Tatry, s.r.o.


 

Platené parkoviská sú vybavené parkovacimi automatmi

V dobe platnosti lístka je možné parkovať  na všetkých parkoviskách v správe VPS, v Smokovcoch / Ihrisko, Koliba, Tatra a Autobusová stanica/  a v Tatranskej Lomnici / Uran, Slalom, Hotelka a Múzeum /. Taktiež pre aktuálnu  registračnú značku vozidla, ďalej v texte len „ RZ“ je možné na ktoromkoľvek parkomate, alebo aplikáciou v telefóne predĺžiť dobu parkovania.

 

Prevádzková doba                          -      6.00  – 18.00   denne

Platba                                               -      hotovosťou  -  mince v hodnote  0,1 – 2 €

                                                          -      platobnými kartami - bezkontaktne aj kontaktne

 • mobilnou aplikáciou - ClickPark

 

 • parkovacie automaty - mince nevydávajú
 • minimálna platnosť lístka je 0,5 hod.

 

 

Pri platbe mincami sa doba parkovania automaticky predlžuje podľa vkladaných čiastok.

Pri platbe platobnou kartou sa doba parkovania volí nastavením výšky platby mocou tlačidiel + a -

Vozidlá s platnou rezidentskou kartou môžu parkovať na všetkých  tu uvedených parkoviskách.

 

 

 

Starý Smokovec dňa  01.07.2017

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Holík v.r.

                                                                                                      konateľ spoločnosti


 

webygroup

5683719

Úvodná stránka