Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Prevádzkový poriadok parkovísk s organizovanou prevádzkou

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.


P R E V Á D Z K O V Ý   P O R I A D O K
verejného parkoviska s organizovanou prevádzkou

     Platí pre parkoviská s organizovanou prevádzkou na území mesta Vysoké Tatry, ktoré sú v správe VPS Vysoké Tatry, s.r.o. Doba organizovanej prevádzky verejného parkoviska je denne od 7.00 hod. do 16.00 hod. a na niektorých parkoviskách od 8.00 hod. do 17.00 hod. Výber poplatku za parkovanie vozidla sa vykonáva do 17.00 hod., prípadne do 16.00 hod. Celodenný parkovací lístok je prenosný, a platí pre všetky parkoviská v správe VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

          Na parkovisku môžu parkovať len motorové vozidlá, ktorých okamžité zaťaženie na nápravu nepresahuje 0,5 ton a sú v dobrom technickom stave. Parkovisko poskytuje služby v čase a za poplatky stanovené na dodatkovej tabuli, ktorá je súčasťou tohto prevádzkového poriadku. Užívatelia sú povinní dodržiavať ich pokyny.

Užívatelia parkoviska sú povinní:

 • Pri príchode zaplatiť parkovací poplatok (aj pri využití min. času parkovania) podľa stanovenej sadzby poplatku pracovníkovi parkoviska a prevziať si doklad o zaplatení v sume, ktorú zaplatili. Ak nie je parkovacia služba práve prítomná na parkovisku, parkovné je možné uhradiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Click Park, informácie sa nachádzajú na stanovišti parkovacej služby.
 • Doklad o zaplatení, alebo ročnú parkovaciu kartu  položiť na vhodné miesto v aute, viditeľné voľným okom pre potreby kontroly.
 • Zaparkovať vozidlo vo voľnom boxe prípadne podľa pokynov pracovníkov autoparkoviska
 • Pre zaparkovanie využiť len jedno parkovacie miesto.
 • Po zaparkovaní uzavrieť okná a auto uzamknúť.
 • Pri prechádzaní používať iba spojovaciu komunikáciu medzi boxami s prihliadnutím na to, že po týchto komunikáciách sa premiestňujú súčasne autá i chodci prichádzajúci i odchádzajúci od svojich motorových vozidiel
 • Zaistiť bezpečnosť spolucestujúcich, najmä detí, v priestore autoparkoviska.
 • Pokiaľ majú ročný parkovací lístok na voľné parkovanie, musí byť tento na viditeľnom mieste uložený zvnútra čelného skla auta. 

V priestoroch parkoviska nie je povolené:

 • Vykonávať akékoľvek opravy a údržbu auta, vrátane umývania.
 • Odkladať predmety a inak znečisťovať parkovacie plochy.
 • Fajčenie a akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom a horľavinami.
 • Zdržiavať sa v zaparkovaných vozidlách mimo nevyhnutne dlhý čas pre zaparkovanie a odchod z parkoviska.
 • Voľné pobiehanie psov a iných zvierat.
 • Ponechávať vo vozidlách nevládnych ľudí, deti a zvieratá.
 • Prespávať vo vozidlách.

Škody vzniknuté počas parkovania:

 • Vzájomným poškodením vozidiel hradí poisťovňa priamo majiteľom z titulu poistenia zákonnej zodpovednosti vozidiel. Všetky škody je nutné ohlásiť pracovníkovi parkoviska okamžite po zistení a to skôr ako vozidlo opustí box na parkovisku. Po opustení parkoviska je nárokovanie škody bezpredmetné.
 • V prípade poškodenia vozidla na parkovisku bez zistenia páchateľa škodu uhradí poškodenému prevádzkovateľ. K likvidácii škody musí byť doložený „záznam Obvodného odd. Policajného zboru“, ako aj vyjadrenie parkovacej služby
 • VPS Vysoké Tatry, s.r.o. nezodpovedá za odcudzenie vozidla a škody spôsobené odcudzením predmetov položených voľne vo vozidle, pretože nie sú jeho príslušenstvom (odevy, lyže, sane, nezabudované rádiá, fotoprístroje, nákupy a pod.).
 • O vzniknutej škode musí byť na mieste spísaný „zápis o škode vzniknutej na autoparkoviskách VPS Vysoké Tatry“ v 4 exemplároch, z ktorých 1 prevezme majiteľ – vodič a k zápisu si odloží aj vypísaný
  • parkovací  lístok  (doklad  o zaplatení  za  parkovanie ), 1 exemplár je pre organizáciu VPS Vysoké Tatry s.r.o.

  • s doplnením  výpovede  pracovníka   parkoviska  (zabezpečuje   pracovník  parkoviska  alebo   vedúci 

  • prevádzky)  k posúdeniu  a prevereniu  nároku  na úhradu,  1 kópiu  zápisu  doručí  majiteľ – vodič na   

  • Obvodné   oddelenie   Policajného  zboru,  1  kópiu  si   ponechá   pracovník  parkoviska   spisujúci  predmetný zápis

 • Všetky škody, ktoré vzniknú na autoparkoviskách mesta Vysoké Tatry počas ich dennej prevádzky musia byť nahlásené poškodeným na Obvodné oddelenie Policajného zboru Starý Smokovec

Osobitné ustanovenia:

 • Motorové vozidlá je povolené uvádzať do chodu len za bezprostredným účelom odjazdu z parkoviska. Vodiči sú povinní na požiadanie pracovníkov parkoviska a pracovníkov prevádzajúcich kontrolu predložiť doklad o zaplatení poplatku za parkovanie vozidla.
 • Nepojazdné vozidlá a vozidlá, ktoré nedodržia „Prevádzkový poriadok“ budú odtiahnuté odťahovou službou na náklad majiteľa. Opakované nedodržiavanie (porušovanie) „Prevádzkového poriadku“ môže mať za následok vylúčenie možnosti parkovania.
 • Na verejných parkoviskách v mimosezónnom období, a v dobe mimo prevádzkovej doby,  čiže na parkoviskách s neorganizovanou prevádzkou sú vodiči povinní vo vlastnom záujme dodržiavať „Prevádzkový poriadok“.
 • Na každom autoparkovisku bude pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu s motorovými vozidlami vyhradené jedno parkovacie miesto a v prípade zvýšených požiadaviek budú ďalší na parkovisku umiestnení. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa poskytuje parkovanie motorových vozidiel zdarma.

Prevádzkový poriadok verejného parkoviska s organizovanou prevádzkou na vyhradenom priestore verejného priestranstva nadobúda platnosť od 15. marca 2018

      

      Prílohou  „Prevádzkového poriadku“ je  „Zoznam parkovísk v mestských častiach mesta Vysoké Tatry  a sadzby poplatkov za dočasné parkovanie vozidiel na parkoviskách,  ktoré sú v správe VPS Vysoké Tatry, s.r.o, na ktorých denný parkovací lístok platí.

      Doplňujúce informácie Vám poskytne pracovník Parkovacej služby.

 

V Starom Smokovci, dňa 15. marca 2018

 

                                                                                                   Ing. Ladislav Holík.
                                                                                            riaditeľ VPS Vysoké Tatry, s.r.o.


 

webygroup

5683757

Úvodná stránka