Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Reklamačný poriadok na parkoviskách s organizovanou prevádzkou

Reklamačný poriadok na autoparkovisku s parkovacou službou

Na zabezpečenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru a poskytovaných služieb na autoparkoviskách  s organizovanou prevádzkou VPS Vysoké Tatry, s.r.o. sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka tento reklamačný priadok:

Článok 1 – Právo na reklamáciu vád tovaru a služieb

     Ak majiteľ zaparkovaného vozidla zistí, že služba, ktorá mu bola poskytnutá má vadu, uplatňuje svoje právo u prítomného pracovníka autoparkoviska bez zbytočného odkladu. Jeho právo zanikne, ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Majiteľ vozidla pri uplatňovaní reklamácie musí predložiť doklad o poskytnutých službách, doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje.

Článok 2 – Zodpovednosť prevádzkovateľa služieb

     Ak majiteľ vozidla uplatní právo zo zodpovednosti za vady služieb, je pracovník autoparkoviska povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácií ihneď. Zároveň zapíše reklamáciu do knihy evidencie reklamácií, kde uvedie dátum, označenie služby, čas poskytnutia služby, vytknuté závady a spôsob vybavenia reklamácie. Ak sa jedná o zložitý prípad ako je poškodenie motorového vozidla počas prevádzkovej doby parkovania, je potrebné na mieste spísať „zápis o škode vzniknutej na autoparkoviskách VPS Vysoké Tatry, s.r.o.“ v štyroch vyhotoveniach ( 1 ks majiteľ vozidla doručí na Obv.odd. Policajného zboru, 1 ks si majiteľ vozidla ponechá a 2 ks ostávajú v organizácii VPS Vysoké Tatry s.r.o.). Prevádzkovateľ služieb je povinný pri závažných škodách a po spísaní zápisu o škode rozhodnúť o reklamácií do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Ak majiteľ vozidla nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.

Článok 3 – Záverečné ustanovenia

     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 15.3.2018.

 

                                                                                                 Ing.  Ladislav Holík

                                                                                       riaditeľ VPS Vysoké Tatry, s.r.o.


 

webygroup

5683751

Úvodná stránka